Kolesarske poti po Vojkovi ul. in Ul. XXX. divizije

Preureditev Vojkove ceste vključuje zoženje vozišča, s čimer se bo pridobilo dodaten prostor za ločene površine za kolesarje in pešce. Med večje spremembe sodi preureditev semaforiziranega križišča z Ulico XXX. divizije v dvignjeno mini krožišče, ki je že odprto za promet. Na Vojkovi cesti urejamo tudi komunalno infrastrukturo (odvodnjavanje, elektro kabelska kanalizacija, javna razsvetljava, vodovod). Postavljena bo urbana oprema, in sicer klopi ter zbiralniki odpadkov. (Vir: Mestna občina Nova Gorica)

Projekt 2021