Renaturacija poplavnega območja ob Hublju

2021

Gradbena dela obsegajo nadaljevanje sprehajalne poti ob Hublju. Postavljena bo tudi železna ograja, projekt pa obsega še renaturacijo poplavnega območja ob reki Hubelj.

Odvodnik Koren

2021

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na območju MONG. Naročnik je Mestna občina Nova Gorica.

Južna športna pot

2021

Dela zajemajo ureditev kolesarske in peš poti ob potoku Koren. Novourejena športna pot bo imela dvojno namembnost – delno bo to rekreacijska in kolesarska pot, delno pa vzdrževalna pot.

Dela v prvi fazi zajemajo ureditev tri metre široke poti, ureditev odvodnjavanja ter postavitev klopi in usmerjene javne razsvetljave. Dela zajemajo tudi sanacijo nabrežja pri Osnovni šoli Frana Erjavca, ki bo urejeno s pohodnimi terasami. To bo omogočalo posedanje, počivanje in druženje ob potoku. Poseg ne bo spremenil hidroloških značilnosti struge. Druga faza prav tako zajema ureditev poti in odvodnjavanja t...

Kolesarske poti po Vojkovi ul. in Ul. XXX. divizije

2021

Preureditev Vojkove ceste vključuje zoženje vozišča, s čimer se bo pridobilo dodaten prostor za ločene površine za kolesarje in pešce. Med večje spremembe sodi preureditev semaforiziranega križišča z Ulico XXX. divizije v dvignjeno mini krožišče, ki je že odprto za promet. Na Vojkovi cesti urejamo tudi komunalno infrastrukturo (odvodnjavanje, elektro kabelska kanalizacija, javna razsvetljava, vodovod). Postavljena bo urbana oprema, in sicer klopi ter zbiralniki odpadkov. (Vir: Mestna občina Nova Gorica)

Ureditev tematske učne poti ob reki Vipavi

2021

Ureditev tematske učne poti ob reki Vipavi. Naročnik je Občina Miren-Kostanjevica.

Industrijski objekt Tosla

2021

Industrijski objekt Tosla

Rušitev večstanovanjske stavbe

2021

Rušitev večstanovanjske stavbe na Streliški poti 10 v Novi Gorici. Naročnik rušitve je Stanovanjski sklad Nova Gorica.

Tehnološka voda Kanalski Vrh

2021

Projekt obsega gradnjo vodohrana tehnološke vode, cevovoda med črpališčem in vodohranom in cevovoda med vodohranom in vasjo.

Skladiščni objekt ILMEST

2021

Skladiščni objekt ILMEST d.o.o.